top of page

Regulamin dołączony jest za każdym razem do zamówienia w formie mailowej. Informacje dodatkowe
oraz zmiany są umieszczane w dziale Informacje.


W przypadku wystąpienia kataklizmów, epidemii oraz innych nieprzewidzianych wydarzeń w których Państwo będzie miało znaczący wpływ na funkcjonowanie zakładu co będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zleceń. Czas produkcji jest wydłużony o czas tych obostrzeń lub trwania ich.


Warunki zamówienia: WAŻNE: REALIZACJA ZAMÓWIENIE ROZPOCZYNA SIĘ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W MOMENCIE ZAAKCEPTOWANIA ELEKTRONICZNEGO PROOFA, AKCEPTACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W MAILU ORAZ PRZESŁANIU POTWIERDZENIA DOKONANIA PŁATNOŚCI, CHYBA, ŻE WCZEŚNIEJ NASTĄPI ZAKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW NA KONCIE. REALIZACJA ZACZYNA SIĘ W KOLEJNY DNIU ROBOCZYM PO NASTANIU TYCH CZYNNOŚCI. CZAS PRODUKCJI PODAWANY JEST SZACUNKOWY I ZALEŻY OD STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PROJEKTU DO WYKONANIA. NIGDY NIE GWARANTUJEMY WYKONANIA NA CZAS ZAMÓWIENIA PONIEWAŻ PODCZAS PRODUKCJI MOGĄ WYDARZYĆ SIĘ NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI.

BARDZO WAŻNE ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ: CZAS PRODUKCJI MOŻE ULEC ZMIANIE PONIEWAŻ WYSTĘPUJĄ NIERÓWNOMIERNE DOSTAWY PÓŁPRODUKTÓW DO PRODUKCJI. A TAKŻE ZE WZGLĘDU NA RESTRYKCJE WPROWADZANE PRZEZ RZĄD. CZAS PRODUKCJI JEST SZACUNKOWY. W OBECNYCH CZASACH NIE GWARANTUJEMY DOCHOWANIA TEGO TERMINU ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ.

Producent gwarantuje dochowanie przyjętego przez siebie terminu dostawy zgodnie ze swoimi możliwościami i pod warunkiem, że Zamawiający terminowo wywiązuje się z własnych zobowiązań wobec Producenta a w szczególności z terminowej zapłaty za zamówiony towar oraz na czas przesyła wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli czynności takie jak przesłanie akceptacji projektu, warunków oraz potwierdzenia zapłaty nie nastąpiły natychmiast tego lub kolejnego dnia po złożeniu zamówienia czas produkcji podany powyżej może ulec znacznemu wydłużeniu ponieważ zlecenie wypada z planu produkcyjnego.

AKCEPTACJA ELEKTRONICZNEGO PROOFA - PROSZĘ DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ PROOFA I WSZYSTKIE ELEMENTY PONIEWAŻ JEST ON PODSTAWĄ DO ROZPATRZENIA REKLAMACJI.

Wykonawca: opaskireklamowe.pl
Dane kontaktowe: biuro@ opaskireklamowe.pl
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

W PRZYPADKU BRAKU WPISANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ADRESU DO DOSTAWY PRZESYŁKA ZOSTANIE NADANA NA ADRES PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. KAŻDA DODATKOWA ZMIANA DOTYCZĄCA PRZEKIEROWANIA PRZESYŁKI BĘDZIE DODATKOWO PŁATNA 20 PLN NETTO ZGODNIE Z CENNIKIEM DHL. NUMER TELEFONU JEST POTRZEBNY DO SZYBSZEGO DOSTARCZENIA PRZESYŁKI PRZEZ KURIERA ORAZ DO PRZESŁANIA PRZEZ FIRMĘ DHL POTWIERDZENIA ODBIORU I NADANIA PRZESYŁKI W FORMIE SMS LUB MAILOWO. WSZYSTKIE PRZESYŁKI SĄ DOSTARCZANE PRZEZ KURIERA DHL.

* W dniach od 11.06.2020 do 15.06.2020 – przerwa w produkcji, ograniczenia mogą spowodować przesunięcie terminu dostawy

W TYCH DNIACH ZAKŁAD NIE PRACUJE:
• 10-16.11.2020
• 24.12.2020-11.01.2021
• 18-31/01.2021
• 8.02.2021-19.02.2021


WYRAŻAM ZGODĘ NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OPASKI DO CELÓW REKLAMOWYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY.

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I PRZESŁANIE JEJ DROGĄ MAILOWĄ.

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY ZGODNIE Z ZASADAMI RODO ( PONIŻEJ KLAUZULA RODO DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH)

Przelew na podstawie zamówienia prosimy wykonać na dane, które znajdują się na fakturze proforma jako tytuł przelewu prosimy wpisać numer faktury proforma lub faktury sprzedaży.

Żeby sprawdzić stan realizacji zamówienia proszę o kontakt pod email: biuro@ opaskireklamowe.pl podając w tytule wiadomości numer zlecenia lub ostateczny plik produkcyjny.

Informacje można uzyskiwać od godziny 9.00 do godziny 17.00 od poniedziałku do piątku.

Informacje na temat realizacji zlecenia są udzielane drogą mailową.

W przypadku, gdy klient ma jedno lub więcej nieopłaconych zleceń i zaakceptowane zlecenia w przypadku wysyłki gotowych zleceń, firma ma prawo wstrzymać wysyłki do momentu uregulowania wszystkich płatności. Po uregulowaniu przesyłki zostaną nadane.

REGULAMIN ZAMÓWIENIA

Kary za opóźnienie

1. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zlecenia w terminie – w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia netto, całkowitego niniejszego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, jednak kary nie mogą przekroczyć łącznie 5% całkowitego wynagrodzenia netto.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia netto wymienionego w §2 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, jednak kary nie mogą przekroczyć 2% całkowitego wynagrodzenia netto.
3. Za nienależytą realizację przedmiotu umowy – w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia netto wymienionego w §1 niniejszej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca.
4. W czasie okresu trwania kar umownych za zwłokę w wykonaniu zobowiązania zamawiający zrzeka się prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5. Zamawiający zrzeka się prawa odstąpienia od niniejszej umowy cywilno-prawnej.

6. W przypadku błędu w nadaniu przesyłki do klienta  z powodu naszego błędu polegającego na zastosowaniu innego adresu niż podany  należy poinformować  biuro w celu przeadresowania paczki.

  

Warunki współpracy / Reklamacja
1. Firma dołoży wszelkich starań, żeby towar był wykonany w sugerowanym czasie, jednak nie może w 100 % zagwarantować ich wykonania w tym czasie z powodu możliwości wystąpienia trudności w produkcji, transporcie oraz problemach niezależnych od producenta oraz wynikłych z uwarunkowań pogodowych.
2. Aby niezwłocznie po zakończeniu procesu produkcyjnego nastąpiła wysyłka gotowego produktu proszę o podanie adresu oraz danych kontaktowych, które zostaną wpisane na liście przewozowym - szczególnie osoby kontaktowej i numeru telefonu, który ułatwi kurierowi kontakt przy doręczeniu przesyłki. W razie braku takiej informacji zamówienie zostanie wysłane na dane z faktury.
3. Czas produkcji liczony jest od następnego dnia roboczego po dostarczeniu poprawnie podpisanych wszystkich dokumentów, zaakceptowaniu projektu graficznego oraz otrzymaniu potwierdzenia płatności.
4. W przypadku rezygnacji z zamówienia po przesłaniu projektu przygotowanego przez grafika kupujący zapłaci 300 PLN netto opłaty manipulacyjnej za projekt graficzny.
5. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za pliki graficzne dostarczone do produkcji przez zamawiającego.
6. W przypadku zgłoszenia przez zleceniodawcę reklamacji podstawą do jej rozpatrzenia jest pisemne jej złożenie na adres siedziby spółki. Termin rozpatrzenia wynosi do 60 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru do wytwórcy. Przedruk opasek w ramach gwarancji wynosi od 10 do 120 dni roboczych.
7. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przesłanie reklamowanego towaru do magazynu wytwórcy.
8. Dostawca nie ponosi kosztów związanych z transportem w ramach reklamacji, gwarancji i rękojmi.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez nieterminowe dostarczenie towaru.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone poprzez złożenie reklamacji.
11. Wykonawca i zlecający w przypadku wystąpienia problemów z realizacją projektu będą się niezwłocznie kontaktować w celu ustalenia rozwiązania.
12. Jeżeli z jakieś przyczyny towar nie zostanie odebrany przez zamawiającego po upływie 3 miesięcy jest niszczony komisyjnie a kosztami jest obciążony zamawiający.
13. Za przetrzymywanie nie odebranego towaru będzie naliczana opłata za magazynowanie w wysokości 50 PLN za kązdy dzień po powrocie paczki od firmy kurierskiej DHL.
14. Wszystkie spory wynikłe podczas realizacji umowy będą rozwiązywane poprzez mediację.
15. Wszystkie inne sprawy nie uregulowane zamówieniem będą się odbywać w sądzie właściwym dla siedziby wykonawcy czyli w Sądzie na terenie miasta stołecznego Warszawa.

16. Odstąpienie od umowy należy złożyć pisemnie listem poleconym na adres siedziby spółki. Odstąpienie od umowy jest tylko możliwe przed wykonaniem towaru. Zamawiający zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu towaru. Nie przyjmujemy odstąpień od umowy złożonych w innej formie niż w formie pisemnej.
17. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem na stornie opaskireklamowe.pl
Gwarancja
1. Wytwórca udziela 12 miesięcznej gwarancji.

RODO

Dnia 25 maja b.r. weszły w życie nowe przepisy związane z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Klauzula informacyjna Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo opaskireklamowe.pl
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez opaskireklamowe.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ; b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu opaskireklamowe.pl, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa opaskireklamowe.pl do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa opaskireklamowe.pl przez okres 10 lat od zakończenia umowy;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem opaskireklamowe.pl lub wysyłając maila na adres: biuro@ opaskireklamowe.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Archiwalne  informacje na stronie:

Ze względu na wprowadzone obostrzenia realizacja zleceń może się wydłużyć. W dniach 10.11.2020-17.11.2020 firma będzie nieczynna. Wszelkie informacje będą przekazywane na bieżąco. Od dnia 5.11.2020 przeszliśmy całkowicie na pracę zdalną do odwołania. Przepraszamy na niedogodności.od dnia 1.12.2020 do dnia 18.01.2020 występują opóźnienia w realizacji zamówień ze względu na ogłoszone restrykcje rządowe.Od dnia 1.12.2020 do dnia 18.01.2020 występują opóźnienia w realizacji zamówień ze względu na ogłoszone restrykcje. od 6.02 do 15.02.2021 przerwa techniczna.

bottom of page